ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายตระกูล    สุวรรณศรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสี่แยกสมเด็จ
สังกัด
  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043861247