ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสวาสดิ์    ขนานใต้
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  sawat-531@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075699253