ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสมพร    ทินวงศ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหินเหล็กไฟ
e-mail
  hinlekfai2011@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044-676065