ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสมพร    ทินวงศ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหินเหล็กไฟ
สังกัด
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
e-mail
  hinlekfai2011@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-676065