ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    แสงทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศบ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  sangtong98@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน