ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางโชษิตา    ฟักแฟง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลปทุมธานี
e-mail
  Chosita.apt@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  029781277