ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางโชษิตา    ฟักแฟง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลปทุมธานี
สังกัด
  สพป.ปทุมธานี เขต 1
e-mail
  Chosita.apt@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  029781277