ยินดีต้อนรับ


นางโชษิตา  ฟักแฟง
ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ชื่อ-สกุล
  นางโชษิตา    ฟักแฟง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลปทุมธานี
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  029781277