ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางจรุญ    จารุสาร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ปร.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บัวแก้วเกษร
สังกัด
  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
e-mail
  Charoon_ja@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2599-1546