ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเครือวัลย์    ขอจิตต์เมตต์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดนาบุญ
สังกัด
  สพป.ปทุมธานี เขต 2
e-mail
  kruawon22@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  025771616,025771686