ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเครือวัลย์    ขอจิตต์เมตต์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดนาบุญ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  025771616,025771686