ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี อรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเขียนเขต
สังกัด
สพป.ปทุมธานี เขต 2