ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอรทัย    ทินวงศ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สามัคคีร่วมจิต
e-mail
  orathai53@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  032640069