ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อรทัย    ยั่งยืน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านปะกาลือสง
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1