ยินดีต้อนรับ


นางสาวศิริขวัญ  อือนอก
ครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิริขวัญ    อือนอก

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองใหญ่
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  055760085