ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิริขวัญ    อือนอก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองใหญ่
สังกัด
  สพป.กำแพงเพชร เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  055760085