ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มะวี    อารง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าด่าน
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1