ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุกัญญา    เกตุบุดดา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
สังกัด
  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
e-mail
  omomoo09@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน