ยินดีต้อนรับ


นางสาวสุกัญญา  เกตุบุดดา
ครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

ชื่อ-สกุล
  นางสาวสุกัญญา    เกตุบุดดา

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
e-mail
  omomoo09@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  081628663