ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จงจิตร    เลิศวัฒนาพร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1