ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี ดร. คุณาวุฒิ    เดชเสถียร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1