ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมชาย    แก้วเจริญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3579-4544