ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    แสวงการ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศ.ษบ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบางเจริญ
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  ิิbangjaroen@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075619817