ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิค    ผิวเหลือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแหลมสัก
สังกัด สพป.กระบี่