ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เครือวัลย์    นันทะสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1