ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรี สมาน    ขาวหนู
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2