ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี สมาน    ขาวหนู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2