ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชัยพร    ชุ่มมั่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2