ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ดำรงค์เกียรติ    โพธิ์พุก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2