ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ปราณี    เผื่อนประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วงสลิด
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2