ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อรุณ    เอี่ยมสะอาด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2