ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สุนีย์    อินทยุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดศรีรัตนวราราม
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2