ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พินิจ    พวงทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อนุบาลทับคล้อ
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2