ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ศุกรี    สิทธิเหรียญชัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดไดอีเผือก
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2