ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเศรษฐศิษฎ์    ทาสีเพชร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดชัยศรี
สังกัด
  สพป.พิจิตร เขต 2
e-mail
  thaytoongschool@yahoo.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  056-642192