ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเศรษฐศิษฎ์    ทาสีเพชร
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
e-mail
  thaytoongschool@yahoo.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0834899346