ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิรัตน์    ปานแก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านไดลึก
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2