ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สำเริง    คำแผลง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดหนองสองห้อง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2