ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สมปอง    ม่วงกร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2