ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ปัญญา    มณีโชติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านทุ่งพรหมทอง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2