ยินดีต้อนรับ


นางดารารัตน์  ศรีนาราง
ครู โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

ชื่อ-สกุล
  นางดารารัตน์    ศรีนาราง

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโป่งวัวแดง
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  056-338899