ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ดารารัตน์    ศรีนาราง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2