ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางดารารัตน์    ศรีนาราง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโป่งวัวแดง
สังกัด
  สพป.พิจิตร เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  เบอร์ ผอ.098-7469761