ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอาวุธ    ทัศนา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบางกุฬา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  032-441262