ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางทิพวรรณ์    กองแก้ว
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
e-mail
  tipkooroo@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  056-568077