ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ทิพวรรณ์    กองแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1