ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางทิพวรรณ์    กองแก้ว
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.ม. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สังกัด
  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
e-mail
  tipkooroo@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  056-568077