ยินดีต้อนรับ


นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

ชื่อ-สกุล
  นางทิพวรรณ์    กองแก้ว

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านยาวี-ห้วยโป่ง
e-mail
  tipkooroo@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  056-568077