ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายภาณุวัฒน์    วิยะรัตนกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งพะยอม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  nook_ph@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  089-8715597