ยินดีต้อนรับ


นางชุมพร  ลือราช
ครู โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)

ชื่อ-สกุล
  นางชุมพร    ลือราช

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  054511101