ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพิชชาภรณ์    ปะตังถาโต
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเม่นใหญ่
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043 971223