ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายไพโรจน์    ขาวสังข์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองไคร
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  py_raote@yahoo.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0812733150