ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุปชัย    โกสีนาม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  คม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองเหล็ก
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  Chaikosee@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43750024