ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนภสินธุ์    เจริญเชื่อมสกุล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาน้ำอุ่น
e-mail
  Boonsong_esu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5576-0005