ยินดีต้อนรับ


นายบุญส่ง  สิงห์สม
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเขาน้ำอุ่น

ชื่อ-สกุล
  นายบุญส่ง    สิงห์สม

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาน้ำอุ่น
e-mail
  Boonsong_esu@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-5576-0005