ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวลาวัล    รัตนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสังข์ทอง
e-mail
  pia_0426@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4376-1451