ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวลาวัล    รัตนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสังข์ทอง
e-mail
  pia_0426@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4376-1451