ยินดีต้อนรับ


นางสาวลาวัล  รัตนะ
ครู โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ชื่อ-สกุล
  นางสาวลาวัล    รัตนะ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสังข์ทอง
e-mail
  pia_0426@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4376-1451