ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวลาวัล    รัตนะ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสังข์ทอง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  pia04011983@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4376-1451