ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอภิชาติ    ศิริสม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านวังกุง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  chatnet33@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043750111