ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางศมนี    เดชบุรัมย์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคุยโพธิ์
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  samanee1234@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0034