ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางปาริชาติ    ชูปฏิบัติ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านโชคชัย
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  paratti07@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43750304