ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายทองไส    เทียบดอกไม้
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  tongsai04@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4302-9782