ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายถาวร    มาลาหอม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเหล่าพ่อหา
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  thawornmalahom@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-6061