ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  ดร.ประชา    แสนเย็น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนโพนงามโพนสวาง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  pracha2515@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4399-6057