ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบวร    ผองขำ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านห้วยม่วง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  bovorn.pongkhum881@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4375-0035