ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุทธิวัฒน์    เททะสังข์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแก้งขิงแคง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  suttiwat@hotmil.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43981416